Menu

Foreningens vedtægter

 

Navn, stiftelse, oprindelse, hjemsted og formål:

 §1:

Foreningens navn er Østerbro Idræts-Forening stiftet den 10.09.1998 som en fusion mellem Østerbro Boldklub, stiftet 1.9.1894 og Ryvang Fodbold Club, stiftet 1.8.1922.

 §2:

Østerbro IF’s hjemsted er Østerbro, Københavns Kommune.

§3:

Østerbro IF har til formål at udbrede kendskab til og færdighed i konkurrence- og motionsidræt, især boldspil, under de for medlemmerne bedst mulige forhold, bl.a. ved opretholdelsen af en senior- og ungdomsafdeling.

Det er endvidere formålet, gennem bedst mulig udnyttelse af lokaler, og øvrige faciliteter, at praktisere et aktivt klubliv, og der igennem beskæftige medlemmerne på en stimulerende og socialpædagogisk måde. Medlemmerne skal i øvrigt indbyrdes samarbejde med det formål at skabe et sundt og godt klubliv, en sund sportslig optræden samt værne om Østerbro IF’s navn og ære.

 §4:

Østerbro IF er og skal fremdeles være medlem af Københavns Boldspil Union (KBU), Dansk Boldspil Union (DBU) og Danmarks Idræts Forbund (DIF).

 §5:

 Østerbro IF er og skal fremdeles være uafhængig af politiske og religiøse bevægelser.

 

Medlemmerne:

§6

Østerbro IF optager såvel Aktive som Passive medlemmer. Ved optagelsen vedgår medlemmet at have læst Østerbro IF’s vedtægter på klubbens hjemmeside. Det enkelte medlem binder sig kontingentmæssig for et halvår, d.v.s. for 1. januar – 30. juni eller 1. juli – 31. december. For lukkede hold er terminen 1. marts – 31. august, eller 1. september – 28. februar. Ligeledes kan overgangen fra Aktiv til Passiv kun ske pr. halvår.

§7:

Udmeldelse af Østerbro IF. Det enkelte medlem skal for at det er gyldigt, selvstændigt gå ind på Østerbro IF’s hjemmeside og melde sig ud. Udmeldelse skal ske mindst 14 dage før udløbet af medlemmets betalingstermin.

 §8:

Såfremt et medlem forser sig mod Vedtægterne, Bestyrelsens direktiver eller med dårlig og upassende opførsel giver et negativt eksempel, kan Bestyrelsen foretage en eksklusion for en periode, evt. livsvarigt. En sådan eksklusion kan af medlemmet indankes, senest 1. februar, for førstkommende ordinære Generalforsamling. Det ekskluderede medlem har ingen tale- eller stemmeret før eksklusionen kommer til behandling, og skal forlade Generalforsamlingen, hvis sagen får en for ham/hende negativt udfald.

 §9:

Østerbro IF’s guldnål kan af Bestyrelsen, efter dennes skøn, tildeles et medlem, der igennem en årrække har virket i og til gavn for Østerbro IF.

 §10:

Efter forslag fra Bestyrelsen kan Generalforsamlingen udnævne medlemmer til Æresmedlemmer, hvis disse i særlig grad har gjort Østerbro IF gavn.

 

Generalforsamling:

§11:

Generalforsamlingen er Østerbro IF’s højeste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog § 32 og § 33.

 §12:

Adgang til Generalforsamlingen har samtlige medlemmer, samt det ansatte personale, og alle disse kan deltage i debatten. Desuden kan Bestyrelsen indbyde hvem den måtte ønske til at overvære Generalforsamlingen under forudsætning af Generalforsamlingens godkendelse.

 §13:

Stemmeberettigede på Generalforsamlingen er kun tilstedeværende medlemmer, som ikke er i kontingent-restance på det tidspunkt Generalforsamlingen afholdes, og som i det kalenderår, hvor Generalforsamlingen afholdes er fyldt eller fylder mindst 17 år.

 §14

Valgbare er alle stemmeberettigede på Generalforsamlingen. Valgbare er desuden ikke tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, der på forhånd til Generalforsamlingen har indsendt en skriftlig accept med angivelse at hvilken post medlemmet opstiller til.

 §15:

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære Generalforsamling, skal indsendes skriftligt til Bestyrelsen senest 1. februar. Forslag kan indsendes af ethvert medlem.

 §16:

Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes af Bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse på Østerbro IF’s hjemmeside, samt ved opslag i klubben. Med indkaldelsen til den ordinære Generalforsamling, skal følge dagsorden samt evt. indkomne forslag, der skal behandles på Generalforsamlingen.

 §17:

På den ordinære Generalforsamling skal dagsorden indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om Østerbro IF’s virksomhed i det forløbne år, samt fremtidige virke og budget.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
 4. Indkommende forslag
 5. Valg:
 6. 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i henholdsvis lige og ulige år. Navnene på de 4 bestyrelses medlemmer, som er på valg, vil blive oplyst i forbindelse med indkaldelsen til Generalforsamlingen.
 7. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
 8. 2 kritiske revisorer for 1 år
 9. 1 kritisk revisor suppleant for 1 år

 §18:

På Generalforsamlingen afgøres alle anliggender, på nær ændring af Vedtægterne, ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Ved stemmelighed er Formandens stemme afgørende. Blanke stemmer er ugyldige. Til vedtagelse af Vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, se dog § 32 og § 33.

 §19:

 Forretningsorden for Generalforsamlingen er følgende:

 Formanden, eller dennes stedfortræder, åbner Generalforsamlingen og leder valget af Dirigent.

 1. Dirigenten konstaterer Generalforsamlingens lovlige indvarsling, i.h.t. Vedtægterne, og forestår nedsættelse af stemmeudvalg bestående af 3 af Generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer, til at hjælpe sig med optælling af stemmer.
 2. Dirigenten har den fulde beføjelse til at lede Generalforsamlingen.
 3. Skriftlig afstemning foretages, hvis det fordres af Dirigenten eller mindst 15 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 4. Evt. forslag om ny dirigent skal straks sættes under afstemning, der ledes af Formanden eller dennes stedfortræder.
 5. Der føres, ved Bestyrelsens foranstaltning, referat over Generalforsamlingen, og dette indsættes, underskrevet af Dirigent og Bestyrelse, i Bestyrelsens forhandlingsprotokol.

§20:

Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes af Bestyrelsen. Endvidere kan en gruppe på mindst 50 stemmeberettigede medlemmer begære ekstraordinær Generalforsamling, hvis denne begæring bliver indsendt skriftligt til bestyrelsen med angivelse af dagsorden og evt. forslag.

§21:

Ekstraordinær Generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, vedlagt dagsorden og evt. forslag, samt ved opslag.

 

Ledelsen

§22:

 Østerbro IF ledelse varetages af Bestyrelsen.

§23:

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, valgt af Generalforsamlingen jf. § 17.

Hvert år på første bestyrelsesmøde efter den ordinære Generalforsamling konstituerer Bestyrelsen sig selv med en Formand, en Næstformand, som træder i Formandens sted ved dennes forfald, og en Kasserer.

  §24:

Bestyrelsesmøde afholdes når Formanden eller mindst 3 medlemmer af Bestyrelsen begærer det. Bestyrelsesmøde skal indkaldes med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen er, når den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig, dog skal mindst 6 mødende medlemmer af Bestyrelsen stemme for en beslutning, hvis beslutningen skal vedtages. Vedtagne beslutninger føres til protokol.

 §25:

Bestyrelsen nedsætter, til varetagelse af de løbende forretninger, et Forretningsudvalg bestående af Formanden, Næstformanden og Kassereren. Forretningsudvalget holder møde når anledning gives, og foretagne dispositioner og beslutninger fremlægges på førstkommende Bestyrelsesmøde. Formanden er berettiget til at handle på Forretningsudvalgets vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal så straks meddele Forretningsudvalget det passerede, dog kan Formanden, og Forretningsudvalget, ikke disponere over Østerbro IF’s formue udover hvad der vedrører den daglige drift.

§26:

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, udpeger de ledere samt ansætter det personale, der er nødvendigt for Østerbro IF’s drift.

 §27:

Østerbro IF’s regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet udarbejdes efter almindelig god regnskabsskik og i øvrigt efter de forskrifter som Generalforsamlingen, Lovgivningen og Offentlige Myndigheder foreskriver. Det reviderede årsregnskab, med Revisorernes påtegning, skal være fremlagt i Østerbro IF’s lokaler senest 3 uger inden den ordinære Generalforsamling.

§28:

Bestyrelsen antager en statsautoriseret eller reg. Revisor til at revidere Østerbro IF’s regnskab. Den af Bestyrelsen antagne revisor skal meddele sine evt. bemærkninger til regnskabet, til de af Generalforsamlingens valgte 2 kritiske revisorer.

 §29:

Kontingent fastsættes af Bestyrelsen for et kalenderår ad gangen, og opkræves efter Bestyrelsens nærmere retningslinjer. Bestyrelsen beslutninger om ændringer i kontingentstørrelse vil fremgå af medlemsbladet/hjemmesiden og eller ved opslag. Bestyrelsen kan, når særlige grunde taler derfor, helt eller delvis fritage et medlem for kontingentydelse for en kortere eller længere tid.

§30:

Når et medlem skylder kontingent for mere end et kvartal kan vedkommende slettes af medlemslisten, og mister derved sine rettigheder i Østerbro IF. Et slettet medlem kan, efter Bestyrelsens skøn, optages igen på medlemslisten mod betaling af hele restancen.

 §31:

Kassereren sørger for opkrævning af indtægterne, samt forestår de med driften forbundne udgifter. Kassereren forestår endvidere regnskabet. Beløb på bankkonto eller girokonto kan kun hæves mod kvittering af 2 af Forretningsudvalgets medlemmer i forening.

 

Fusion/Opløsning

 §32:

Bestemmelse om fusion (sammenslutning) kan kun tages på en i den anledning indkaldt ekstraordinær Generalforsamling. Mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skal fremmøde på den ekstraordinære Generalforsamling, og heraf skal mindst 2/3 stemme for en fusion, hvis fusionen skal blive en realitet. Hvis den ekstraordinære Generalforsamling ikke opfylder førnævnte fusionsbetingelser, men dog giver 2/3 flertal for en fusion blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær Generalforsamling, hvor fusionen så kan vedtages med 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer der fremmøder. Til ændring af denne paragraf kræves samme fremgangsmåde.

§33:

Bestemmelser om opløsning af Østerbro IF kan kun tages på en i den anledning indkaldt ekstraordinær Generalforsamling. Mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer skal fremmøde på den Ekstraordinære Generalforsamling, og her skal mindst ¾ stemme for en opløsning, hvis opløsningen skal blive en realitet. Hvis den ekstraordinære Generalforsamling ikke opfylder førnævnte opløsningsbetingelser, men dog giver ¾ flertal for en opløsning blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær Generalforsamling, hvor opløsningen så kan vedtages med ¾ flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer der fremmøder. Til ændring af denne paragraf kræves samme fremgangsmåde. Ved evt. opløsning af Østerbro IF bestemmes salg af ejendele, og afvikling af forpligtigelser af den ekstraordinære Generalforsamling.

 

Således vedtaget på den stiftende Generalforsamling 10. september 1998

med ændringer på den ordinære Generalforsamling

den 23. marts 2017

Vedr. § 17 og § 23

Med ændringer på den ordinære Generalforsamling

den 22. marts 2018

Vedr. § 6, 7 og 16