Menu

Foreningens Vedtægter

Love og vedtægter for ØSTERBRO OLD BOYS  

 

1)
Klubbens navn er: ØSTERBRO OLD BOYS
Stiftelsesdato: 1. Oktober 1966
 
2)
Klubbens formål er i samarbejde med Østerbro IF at:
  1. Bevare aktivt fodboldspil for Østerbro IF’s medlemmer
  2. Ved forskellige arrangementer at bevare sportsligt og kammeratligt sammenhold blandt foreningens medlemmer.
  3. At støtte Østerbro IF
3)
Som medlemmer kan optages medlemmer af Østerbro IF, såvel aktive som passive.
Dispensation kan vedtages af en samlet bestyrelse, ved simpelt flertal.
Medlemmer, som optages efter dispensations-reglen, kan ikke stemme ved generalforsamlingen.
Eksklusion af medlemmer skal enten vedtages af en samlet bestyrelse ved simpelt flertal, eller ved kontingentrestance i 3 på hinanden efterfølgende halvår.
 
4)
Generalforsamling afholdes så tæt som muligt på Østerbro IF’s generalforsamling, dog senest 8 dage før denne og skal varsles med minimum 14 dage.
 
Generalforsamlingen afholdes med flg. Dagsorden:
1)      Valg af dirigent
2)      Formanden aflægger beretning
3)      Kassereren fremlægger regnskabet
4)      Valg af bestyrelse:
          a) Valg af Formand
          b) Valg af Kasserer
          c) Valg af bestyrelsesmedlemmer
              (Antallet af bestyrelsesmedlemmer er ikke fastlagt.)
5)      Valg af Revisorer
6)      Indkomne forslag/eventuelt
 
Bestyrelsen vælges for 1 år af gangen og supplerer sig selv. Ved afstemninger i bestyrelsen, tæller Formandens stemme dobbelt i tilfælde af stemmelighed.
 
5)
Opløsning.
Vedtagelse om klubbens opløsning kan kun vedtages på en Ekstraordinær Generalforsamling, med dette som eneste punkt, samt efterfølgende vedtagelse af eventuel afvikling af klubbens formue. Opløsning kan ske ved skriftlig afstemning med tilslutning fra ¾ af de tilstedeværende medlemmer (75%).
 
6)
Ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling kan ske ved skriftlig anmodning fra 35% af klubbens medlemmer eller ved indkaldelse af bestyrelsen.
 
7)
Ændringer af vedtægterne kan kun ske på Generalforsamling med simpelt flertal.